1. REGULARNE ZAJĘCIA Z INSTRUKTORAMI
(w kolejności alfabetycznej)


Drama – poprzez twórcze zabawy i ćwiczenia z użyciem technik dramowych i teatralnych ma wpływać na rozwijanie w uczestnikach grupy następujących umiejętności i cech:
– wyobraźni i kreatywnego rozwiązywania rozmaitych zadań, problemów,
konfliktów,
– lepszej współpracy w grupie przy zbudowanym poczuciu bezpieczeństwa,
– umiejętności dogadywania się, wyrażania opinii, negocjacji stanowisk w
grupie,
– lepszego samopoznania i określenia indywidualnych zdolności i
umiejętności ,
– ekspresji twórczej, twórczych zachowań, które pozwolą lepiej
funkcjonować w dorosłym życiu i podnoszą samoocenę,
– ośmielenia się, pozbycia lęku przed publicznym wystąpieniem,
przełamania oporów wewnętrznych;
Drama stosuje ćwiczenia, gry i zabawy rozwojowe – zbiorowe i indywidualne, elementy pedagogiki zabawy, elementy gier dramatycznych, gry zespołowe, dialogi improwizowane, ćwiczenia dramowe, scenki improwizowane, gry dramowe itd.


Improwizacje – kształtowanie umiejętności budowania scen dramatycznych bez posiadania wstępnego scenariusza. Sceny improwizowane powstają na podstawie wiedzy i życiowym doświadczeniu uczestników. Podczas zajęć uczestnicy rozwijają umiejętności pracy w grupie, słuchania i obserwacji, adekwatnego reagowania na zaistniały problem czy zdarzenie. Uczą się także
jak budować sceny oparte na konflikcie, a także jak konstruować postać, stopniować napięcie, zaczynać i kończyć sceny improwizowane. Uczą kreatywnego myślenia oraz bycia TU i TERAZ!


Kultura – uwrażliwienie młodych ludzi na zjawiska z pogranicza kultury i obyczaju we współczesnym świecie i prowokowanie do twórczego odbioru sztuki. Na zajęciach najważniejsze są dyskusje wokół wybranych tekstów dramatycznych, ważnych filmów, spektakli bądź prezentowanych obrazów.
Istotnym elementem jest uświadomienie młodym ludziom jak ważne jest zadawanie sensownych pytań, dzięki którym poszukiwanie odpowiedzi może okazać się niezwykłą przygodą intelektualną.


Pomysły – rozwijanie wyobraźni i poszerzanie horyzontów myślowych. Rozwijanie kreatywności poprzez wymyślanie historii, postaci, zdarzeń oraz rozmaite zabawy językowe. Zajęcia prowokują do samodzielnego myślenia i zaszczepiają potrzebę komunikacji oraz werbalizowania własnych poglądów, uczuć i emocji.

Praca w zespole – integracja grupy wokół jednego tematu, praca nad rytmem, branie odpowiedzialności za całą grupę, budowanie wspólnoty, umiejętności słuchania i wzajemnego szacunku dla odmiennego zdania. Zajęcia z pracy w zespole mają za zadanie przygotować uczestników do funkcjonowania w grupach społecznych, wymagają obowiązkowości, umiejętności logistycznego działania i szacunku do pracy i czasu innych, jednocześnie połączone są z dobrą zabawą.


Scenariusze – zapoznanie uczestników ze strukturą poprawnie skonstruowanego scenariusza. Podczas zajęć uczestnicy pracując indywidualnie i grupowo tworzą własne struktury dramatyczne. Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy są także w stanie dokonać samodzielnej analizy motywacji postaci i między innymi zbudować konsekwentny szkielet jej intencji.


Sceny – podczas zajęć, młodzież pracuje nad zamkniętymi strukturami
scenicznymi, opartymi na tekstach dramatycznych bądź improwizacjach. Istotnym elementem kursu jest wrażliwość na partnerów, inwencja i powtarzalność, a także nacisk na zachowanie indywidualności w grupie.


Taniec – zajęcia kładą duży nacisk na budowanie świadomości ciała oraz kształtowanie właściwej sylwetki. Zajęcia prowokują do otwierania się na taniec i ruch sceniczny, dają podstawy tańca klasycznego, współczesnego i technik street. Ważne jest również zapoznanie z twórczością wybitnych choreografów.


Teatr animacji – teatr animacji ma na celu zapoznanie młodzieży z teatrem plastycznym, z możliwością ożywiania różnych form, poznanie przez nich zasad animacji oraz ekspresji form plastycznych poprzez ożywianie przedmiotów i prostych lalek, wyrażanie treści, emocji, dramaturgii poprzez ruch animowanych form bez słów w sposób dostatecznie czytelny dla widza, uwrażliwienie młodzieży na wymowę plastyki w teatrze (przedmiot, lalka, kształt, barwa).


Umuzykalnienie – poznawanie muzyki od strony teoretycznej i praktycznej w połączeniu z formą teatralną. Teoretyczna praktyczna i praca z rytmem, której efektem jest świadome operowanie rytmem w scenach dramatycznych. Rozwijanie słuchu i muzykalności.


Wiersz i kultura słowa – kształtowanie wrażliwości Ogniskowiczów na teksty poetyckie, poznawanie podstawowych prawideł operowania wierszem, pogłębiona analiza tekstu oraz kształtowanie umiejętności logicznego wypowiadania myśli. Poszerzanie wiadomości o literaturze pięknej. Szczególna dbałość o kulturę słowa.

Wstęp do reżyserii – zajęcia mają na celu przybliżenie uczestnikom
podstawowych zagadnień z zakresu reżyserii dramatu. Wskazanie na problemy wiążące się z tym rodzajem pracy w teatrze oraz zwrócenie uwagi na różne style reżyserii prowadzi do indywidualnego odniesienia się do wypracowanych w trakcie zajęć narzędzi pomocnych w reżyserii tekstu dramatycznego.


2. SAMODZIELNE WARSZTATY
Kierując się swoimi indywidualnymi zainteresowaniami uczestnik samodzielnie wybiera materiał do pracy nad warsztatem; może to być dramat, proza wiersz, wątek filmowy bądź muzyczny. Następnie na jego oparciu reżyseruje krótką formę teatralną. Uczestnik samodzielnie dobiera obsadę, organizuje terminy prób, przygotowuje scenografię i kostiumy oraz samodzielnie pracuje z wybranymi aktorami nad realizacją swojego pomysłu. Celem samodzielnych warsztatów jest zachęcenie uczestnika do zadania sobie takich pytań jak: co mnie w życiu interesuje, bulwersuje lub zastanawia? Czym chciałbym podzielić się z moimi kolegami? O czym chciałbym im opowiedzieć? A następnie w jakiej formie chcę to zrobić i co stanie się źródłem merytorycznym dla mojej twórczej wypowiedzi. Każdy zaprezentowany warsztat kończy się dyskusją nad spektaklem. Widzowie maja szansę skomentować i ocenić warsztat, a twórcy skonfrontować swoje zamierzenia i założenia z opinia widowni. Aby otrzymać dyplom ukończenia Ogniska każdy z uczestników musi zaliczyć trzy samodzielne warsztaty.
Cele pracy nad samodzielnymi warsztatami
– Rozwijanie umiejętności krytycznego analizowania tekstu
– Rozwijanie umiejętności jasnego formułowania myśli
– Rozwijanie umiejętności kreowania artystycznej wypowiedzi twórczej
– Kształtowanie samodzielnego myślenia
– Kształtowanie umiejętności organizacyjnych
– Kształtowanie umiejętności pracy w grupie
– Branie przez uczestnika odpowiedzialności za swoją pracę
– Zmierzenie się uczestnika z rolą przywódcy


3. CYKLICZNE IMPREZY
spotkania zakładające czynne uczestnictwo wszystkich słuchaczy Ogniska, pełniące funkcje integracyjne, a także zapoznające wszystkich słuchaczy z twórczością ich kolegów.


Rozpoczęcie roku – jest okazją do spotkania się uczestników Ogniska
oraz wprowadzeniem nowo przyjętych do grona Ogniskowiczów. Podczas uroczystości następuje przedstawienie nowych grup, zapoznanie z instruktorami, prezentacja najlepszych warsztatów i niespodzianek powstałych na letnich obozach, a także wykład powitalny pani Haliny Machulskiej, która przypomina wszystkim czym jest Ognisko i dla realizowania jakich idei zostało powołane.

Wigilia – przedświąteczne spotkanie wszystkich słuchaczy Ogniska, w ramach którego prezentowane są przygotowywane w każdej z grup,
związane z tematyką świąteczną, drobne formy artystyczne; odbywa się mikołajkowe wręczenie wzajemnie przygotowanych prezentów oraz
składanie życzeń przy przygotowanym przez wszystkich słuchaczy poczęstunku świątecznym.


Pokazy semestralne – ostatnie zajęcia w pierwszym semestrze zajęć łączą się z prezentacją efektów kilkumiesięcznej pracy; każda z grup ma okazję pochwalić się zdobytymi umiejętnościami przed wszystkimi słuchaczami Ogniska


Zakończenie roku – podczas uroczystości zakończenia roku w Ognisku następuje podsumowanie całorocznej pracy. Uczestnicy prezentują najciekawsze pokazy semestralne. Poza tym nagrodzeni zostają laureaci konkursu recytatorskiego oraz przyznawane są nagrody za samodzielne warsztaty w następujących kategoriach: scenografia, plakat, reżyseria, rola aktorska, adaptacja tekstu. Bardzo ważnym elementem zakończenia roku jest przyznanie nagrody im. Doroty Wolskiej dla uczestnika Ogniska, który wyróżnił się swoją postawą wobec innych (wnosił dobrą energię i optymizm, pomagał innym i bezinteresownie angażował się w życie Ogniska).


4. LETNIE WARSZTATY DRAMATURGICZNO-TEATRALNE
Kilkudziesięcioletnie doświadczenia w prowadzeniu tego typu obozów, dowodzą ogromnego ich znaczenia w kreatywnym rozwoju uczestników. Poprzez spotkanie i twórczy dialog dochodzi do wymiany pozytywnych doświadczeń zarówno na płaszczyźnie sztuki jak i edukacji społecznej. Warsztaty charakteryzują się atrakcyjnym i bogatym programem, w którym dochodzą do głosu wartości moralne i uwzględniana jest tradycja dziedzictwa narodowego. Program poparty jest tworzącą się przez lata konsekwentną i sprawdzającą się organizacją, której niezmiennymi częściami są: hymn, fuksówka, niespodzianki teatralne (krótkie formy teatralne przygotowane przez grupy), dyżury na porządek, czyli znalezienie hasła na kreatywne zorganizowanie całego dnia dla wszystkich uczestników obozu, przyjmowanie do Koła Miłośników Teatru, które jest poprzedzone uroczystym obrzędem). Warsztaty realizują program edukacyjny realizowany poprzez pracę nad tworzeniem dramatów. Uczestnicy uczą się konstruowania fabuły, interpretowania tekstów oraz przekształcania ich w różne formy teatralne. Obóz stwarza warunki do spotkania się przy wspólnej pracy autorów, reżyserów, aktorów, którzy muszą znaleźć wspólny język, aby razem zrealizować cel. Warunkiem uczestniczenia w obozie jest podpisanie deklaracji o niepaleniu papierosów oraz nie piciu alkoholu zarówno przez młodzież jak i kadrę.

5. ZIMOWISKO
Głównym celem tygodniowych zimowych warsztatów teatralnych jest stworzenie uczestnikom Ogniska warunków do pracy nad samodzielnymi warsztatami. Podczas zimowiska uczestnicy mają czas na rozwijanie swojego pomysłu pod okiem instruktora, a także dostają szansę na codzienny twórczy dialog ze swoimi kolegami. Codziennie organizowane są konkursy, np. z wiedzy o sztuce, ze spostrzegawczości lub wykorzystujące techniki zapamiętywania. Poza tym uczestnicy zapoznają się z ważnymi filmami oraz różnymi gatunkami muzycznymi na regularnie organizowanych popołudniowych muzycznych słuchaniach. Pod koniec zimowiska odbywa się przegląd wszystkich zrealizowanych warsztatów oraz ich omówienie.


6. KONKURS RECYTATORSKI
Celem konkursu jest zainteresowanie uczestników poezją. Zachęcenie do poszukiwania ciekawych dla siebie tekstów a także do zmierzenia się z tą trudną materią nie tylko od strony aktorskiej ale i interpretacyjnej, uświadomienie im, iż w każdym tekście zawarta jest myśl i trzeba tej myśli szukać i próbować ją przekazać. Konkurs recytatorski odbywa się co roku, najczęściej w lutym i jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników.


7. WSPÓLNE WYJŚCIA DO TEATRU
Poza zajęciami słuchacze Ogniska zapraszani są do wspólnego odbioru wybranych spektakli teatralnych. Wspólne wyjścia poza siedzibę Ogniska dają szansę na bliższe zapoznanie się oraz przede wszystkim na wspólne zdobywanie doświadczeń w odbiorze sztuki. Wśród odwiedzanych teatrów są m.in. Teatr Narodowy, Teatr Dramatyczny, Teatr Współczesny, Teatr Polonia.


8. OGNISKO CZYTA
Tradycyjna akcja zdjęć Ogniskowiczów ze wszystkich pokoleń z książką do rodzinnego albumu 23 kwietnia z okazji Międzynarodowego Dnia Książki. Co roku tematem przewodnim są dzieła wybranego twórcy. Byli już Szekspir, Witkacy, Tuwim, Kapuściński, w 2019 proroczo czytaliśmy jeszcze przed Noblem Olgę Tokarczuk. W 2020 roku z powodu pandemii jako temat przewodni wybraliśmy nasze najważniejsze książki z dzieciństwa. Wszystkie albumy do obejrzenia na naszym Facebooku.